fbpx

חברות כשרות הן חברות שמחזיקות בהיתר עסקה, ושאינן פועלות בשבת.

דיאמונד בית השקעות בע"מ מנהלת מסלולים של ניהול השקעות עפ"י ההלכה בפיקוח מכון כלכלה עפ"י ההלכה בראשות הרב אריה דביר שליט"א אשר פועל על פי הוראותיו של הרב אלישיב זצ"ל. על פי שיטתו  אין איסור בהחזקת כמות קטנה של מניות אשר אינן מאפשרות כל שליטה על הנעשה בחברה, גם אם מדובר בחברה העוברת על איסורים הלכתיים.

היתר עסקה מגדיר את ההלוואות ואת האג"ח שמנפיקה החברה כשותפות בעסקי החברה, ואת הריבית כחלק מהרווחים. כך למעשה מתמודדים עם האיסור ההלכתי על הלוואות בריבית.  למרות זאת, ישנה החמרה בעניין ניהול קרנות נאמנות עליהן חל איסור לרכוש מניות של חברות העוברות על איסורים הלכתיים, אך כן מתאפשרת רכישת מניות של חברות המחזיקות בחברות בת העוברות על איסורים הלכתיים.

כדי שלא להשקיע בחברות העוברות על איסור ריבית, ישנה הקפדה על השקעה בחברות שחתמו על 'היתר עסקה' כללי. בנוסף מותר להקל ולרכוש איגרות חוב גם מחברות שלא חתמו על 'היתר עסקה' אם מדובר בסדרת איגרות חוב אשר בעת הנפקתם נחתם 'היתר עסקה' המתייחס ספציפית לסדרה זו בלבד. השקעה בסדרה זו נחשבת להשקעה כשרה גם אם החברה עצמה מתנגדת לחתום על 'היתר עסקה' כללי, והדירקטוריון והיועצים המשפטיים כלל אינם יודעים שאותה סדרה הונפקה בכפוף ל'היתר עסקה'. החתימה על 'היתר העסקה' נעשית באמצעות החתמים, שתפקידם לסייע בקידום ההנפקה של איגרות החוב של החברה.

לחיצת ידיים

ניהול השקעות על פי ההלכה

ניהול תיק השקעות כהלכה

דיאמונד בית השקעות בע”מ מאפשרת ללקוחותיה ניהול השקעות אישי עפ”י ההלכה. החלטות ההשקעה הינה בהתאם לברור צרכי הלקוח והתאמת מדיניות ניהול התיק לצרכיו ודרישותיו של הלקוח.

דיאמונד פועלת על פי האמנה להשקעות אחראיות ומשקיעה בחברות הוגנות על פי הפרמטרים של היהדות.  השקעות אחראיות, אחריות תאגידית והוגנות,  "ועשית הישר והטוב".

פנו אלינו בכל שאלה בנוגע לניהול כשר על פי ההלכה

ניהול גמל / השתלמות במסלול IRA על פי ההלכה

דיאמונד בית השקעות בע"מ מנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות כשרות בפיקוח מכון הכלכלה על פי ההלכה בראשות הרב אריה דביר שליט”א

קרנות נאמנות כשרות

דיאמונד בית השקעות בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני בשתי קרנות נאמנות כשרות בניהול איילון קרנות נאמנות בע”מ. להלן הקרנות והנכסים הכשרים:

מספר קרן: 5118435

מספר קרן: 5119862

מסמכי משכנתא

הגדרת הכשרות אינה בהכרח גורעת מפוטנציאל התשואה

הסבר לפרופיל החשיפה בעמוד קרנות נאמנות.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות הקרן נעשית בהתאם לדוח השנתי שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ו/או מיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה ו/או מיקום בעתיד.

{1}- עד ליום 13.09.2021 שם הקרן היה דיאמונד (OA) אג"ח ללא מניות

{2}- עד ליום 13.09.2021 שם הקרן היה דיאמונד (2B) 20/80

X