fbpx

דיאמונד משמשת כמנהלת השקעות חיצונית של קרנות הנושאות את השם דיאמונד בניהול מנהל קרנות הנאמנות איילון קרנות נאמנות בע”מ.

קרנות הנאמנות דיאמונד משקיעות בשלל אפיקי השקעה שונים ומאפשרות לכל לקוח לבחור את ההשקעה המתאימה לצרכיו ואופיו הייחודיים. במסגרת תפקידה כמנהל השקעות חיצוני, דיאמונד בית השקעות בע"מ, פועלת בצורה אחראית ומחושבת, ככל הניתן, על מנת ליישם את מדיניות ההשקעות של הקרנות.

צוות מנהלי ההשקעות של דיאמונד פועל במסירות ובמקצועיות סביב השעון. הצוות מבצע מעקב צמוד אחר שלל ההתפתחויות בשוק ההון המקומי והגלובלי במטרה לזהות את הסקטורים האטרקטיביים להשקעה ואת ניירות הערך הטובים ביותר בכל סקטור.

דיאמונד מתמקדת בהשקעה אחראית ומחושבת בדגש על ראיה ארוכת טווח. מנהלי ההשקעות של דיאמונד מבצעים ניתוח מקיף של הסקטורים האטרקטיביים בשילוב עם מחקר מעמיק על כל אחת מהחברות בהן הקרנות משקיעות. בבחירת חברות להשקעה דיאמונד מתמקדת בשלל משתנים פיננסים כמו איכות ההנהלה, הכנסות ופוטנציאל הצמיחה.  בחברות ישראליות מנהלי ההשקעות מקפידים להכיר את החברות ובעלי התפקידים המרכזיים מקרוב ואף לבקר בהן על מנת לקבל את כל המידע הרלוונטי לקבלת החלטות השקעה אחראיות.

  • התמקדות בראייה ארוכת טווח
  • ותק של שנים רבות בתחום
  • ניהול סיכונים אחראי ומחושב
  • יכולת תגובה מהירה לשינויים בשוק ההון
מסמכי משכנתא

מומחי השקעות עובדים בשבילך

ניהול השקעות חיצוני של קרנות נאמנות בניהול איילון קרנות נאמנות בע``מ

קרנות נאמנות

דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות אור החיים {1}

מספר הקרן: 5119862

קרן אג"ח בארץ ללא מניות וללא אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה** {4} שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד All Bond כללי* #.

דיאמונד (4D) גמישה

מספר הקרן: 5123609

משקיעה  על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כאשר שיעור החשיפה למניות עד 120%, ושיעור החשיפה למט"ח עד 120% {4}.

דיאמונד (4A) מניות ת"א 125 {3}

מספר הקרן: 5116736

משקיעה לפחות 75% במניות הכלולות במדד ת"א 125 שמטרתה להשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי במדד ת"א 125* {4}.

דיאמונד (2B)20/80 כשרה {2}

מספר הקרן: 5118435

קרן אג"ח בארץ כשרה שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד All Bond כללי* #. משקיעה עד 20% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 30% {4}.

דיאמונד (4D) מניות גלובאלי

מספר הקרן: 5128509

משקיעה לפחות 75% במניות הנסחרות בחו"ל, שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס: MSCI All Country World INDEX*.  שיעור החשיפה למניות עד 120%, ושיעור החשיפה למט"ח עד 120% {4}.

דיאמונד (2B) 30/70

מספר הקרן: 5131958

קרן אג"ח בארץ שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס המשוקלל המורכב מ: מדד All Bond כללי # (70%), מדד ת"א 125 (30%)*. הקרן משקיעה עד 30% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 30% {4}.

* אין באמור במטרת הקרן כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן ומנהל השקעות חיצוני כדי להשיג את התשואה האמורה.

**"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ –BBB -(BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות הקרן נעשית בהתאם לתשקיף הקרן, לדוח השנתי שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ו/או מיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה ו/או מיקום בעתיד.

{1}- עד ליום 13.09.2021 שם הקרן היה דיאמונד (OA) אג"ח ללא מניות

{2}- עד ליום 13.09.2021 שם הקרן היה דיאמונד (2B) 20/80

{3}- עד ליום 25.08.2021 שם הקרן היה דיאמונד (4A) מניות ישראל

{4}- למדיניות ההשקעות המלאה של הקרן ראה תשקיף ודו"ח שנתי ו/או דיווחים מידיים אשר בתוקף.

# – החל מתאריך 23.05.2021 שונה שם המדד בבורסה ולכן אינו תואם את התשקיף ו/או לדו"ח השנתי של הקרן.

פרופיל החשיפה:

פרופיל חשיפה
X