fbpx

גילוי נאות

  1. דיאמונד בית השקעות הנה בעלת רישיון מס. 716 מאת הרשות לני"ע.
  2. דיאמונד בית השקעות עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הייעוץ, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.
  3. על פי הוראת סעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), על דיאמונד בית השקעות ליידע את הלקוח באשר לזיקתה לנכסים פיננסיים בניהול גוף קשור ויכולתה להעדיפם, ולקבל הסכמתו לביצוע עסקאות בניירות ערך אשר גוף קשור שימש חתם להצעתם או הכרוכות בסיכון מיוחד;
  4. דיאמונד בית השקעות הנה בעלת "זיקה" לנכסים פיננסיים. הזיקה היא לשבע קרנות נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ שדיאמונד משמשת כמנהל השקעות חיצוני שלהן, כמפורט באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.diamondinvest.co.il. האתר יעודכן בכל עת.
  5. מהות הזיקה נובעת מהעובדה שדיאמונד בית השקעות ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים או בקשר עם אחזקתם;
  6. לאור הזיקה של דיאמונד בית השקעות לנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל, קיימת אפשרות שדיאמונד בית השקעות תעדיף את הנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל שיש לה זיקה אליהם, על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לנכס פיננסי שאין לדיאמונד בית השקעות זיקה אליו;
  7. עובדי דיאמונד בית השקעות ו/או מי מטעמה, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים שדיאמונד בית השקעות גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.
X