fbpx

Environmental, Social, and GovernanceESG

בית ההשקעות דיאמונד רואה חשיבות רבה בהשקעה אחראית.  אנו מאמינים כי השקעה אחראית תורמת לחברה ולסביבה ואף מטיבה עם המשקיעים מבחינה ערכית ופיננסית.

בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר גופים מוסדיים, בנקים ובתי השקעות אשר מאמצים מדיניות של אחריות חברתית בהשקעות. השקעות אחראיות הופכות בהדרגה לגורם משמעותי בקביעת הרכב תיקי השקעות של בנקים ומוסדות מרכזיים ברחבי העולם.

השקעות אחראיות הן השקעות אשר מתחשבות ברווחה חברתית, איכות הסביבה וממשל תאגידי תקין, ומתמקדות בהשקעה בחברות שאינן מייצרות השפעה שלילית על החברה והסביבה בנוסף לשיקולי הרווח.

השקעות אחראיות מעודדות יצירה של נורמות עסקיות המיטיבות עם הסביבה והחברה ומתמקדות כיום בהשקעה בחברות אשר מתנהלות באופן אחראי מבחינת:

  • ממשל תאגידי תקין.
  • שמירה על איכות הסביבה ואינן מייצרות זיהום סביבתי.
  • הגנה על ציבור הצרכנים.
  • שמירה על זכויות העובדים וזכויות אדם ואינן מנצלות עובדים באופן ישיר או עקיף.

בית ההשקעות דיאמונד רואה חשיבות רבה בהשקעה אחראית.  

***אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד 

X