fbpx

Slide לחיצת ידיים
אישה מצביעה על קרנות נאמנות
דיאמונד משמשת כמנהלת השקעות חיצונית של קרנות נאמנות הנושאות את השם דיאמונד בניהול איילון קרנות נאמנות בע”מ.

קרנות נאמנות

דיאמונד (0A) אג``ח ללא מניות אור החיים {1}

מספר הקרן: 5119862

קרן אג"ח בארץ ללא מניות וללא אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה** {4} שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד All Bond כללי* #.

דיאמונד (4D) מניות גלובאלי

מספר הקרן: 5128509

חשופה לפחות 75% במניות הנסחרות בחו"ל, שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס .במונחים שקליים *S&P500 INDEX-NTR :מדד שיעור החשיפה למניות עד 120%, ושיעור החשיפה למט"ח עד 120%. {5}{4} 

דיאמונד (2B)20/80 כשרה {2}

מספר הקרן: 5118435

קרן אג"ח בארץ כשרה שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת המדד All Bond כללי # (80%)* ת"א 125 (20%). משקיעה עד 20% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 30% {4}.

דיאמונד (4D) גמישה

מספר הקרן: 5123609

משקיעה  על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כאשר שיעור החשיפה למניות עד 120%, ושיעור החשיפה למט"ח עד 120%  . {4}

דיאמונד (2B) 30/70

מספר הקרן: 5131958

קרן אג"ח בארץ שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס המשוקלל המורכב מ: מדד All Bond כללי # (70%), מדד ת"א 125 (30%)*. הקרן חשופה עד 30% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 30% {4}.

דיאמונד (4A) מניות ת``א 125{3}

מספר הקרן: 5116736

חשופה לפחות 75% במניות הכלולות במדד ת"א 125 שמטרתה להשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי במדד ת"א 125* {4}.

דיאמונד (2B) 10/90

מספר הקרן: 5134291

קרן חדשה מיום 12.12.2021

התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעה תסתיים עד ליום ה-25.01.2022

* אין באמור במטרת הקרן כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן ומנהל השקעות חיצוני כדי להשיא את התשואה האמורה.

**"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ –BBB -(BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות הקרן נעשית בהתאם לדוח השנתי שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ו/או מיקומי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה ו/או מיקום בעתיד.

הסבר לפרופיל החשיפה בעמוד קרנות נאמנות.

{1}- עד ליום 13.09.2021 שם הקרן היה דיאמונד (OA) אג"ח ללא מניות

{2}- עד ליום 13.09.2021 שם הקרן היה דיאמונד (2B) 20/80

{3}- עד ליום 25.08.2021 שם הקרן היה דיאמונד (4A) מניות ישראל

{4}- למדיניות ההשקעות המלאה של הקרן ראה תשקיף ודו"ח שנתי ו/או דיווחים מידיים אשר בתוקף.

{5}- שער החליפין של הדולר 100%

# – החל מתאריך 23.05.2021 שונה שם המדד בבורסה ולכן אינו תואם את התשקיף ו/או לדו"ח השנתי של הקרן.

ניהול השקעות

ניהול השקעות חכם הינו בחירה בהון אנושי איכותי, אמין ומיומן.

דיאמונד בית השקעות בע``מ

ניהול תיקים

לאנשים פרטיים, חברות וגופים מוסדיים, ניהול תיק השקעות בהתאמה אישית שיהלום את הדרישות והצרכים הייחודיים שלך

ייעוץ משכנתאות

צוות מובחר של בנקאים לשעבר ומנהלי השקעות מנוסים

מומחי המשכנתאות של דיאמונד עובדים בשבילך

ניהול כשר בפיקוח מכון כלכלה על פי ההלכה בראשות הרב אריה דביר שליט``א אשר פועל על פי הוראותיו של הרב אלישיב זצ``ל.

ניהול השקעות עפ``י ההלכה

ניהול תיקים

ניהול תיקים כשר בפיקוח מכון הכלכלה על פי ההלכה בראשות הרב אריה דביר שליט”א

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות כשרות בפיקוח מכון הכלכלה על פי ההלכה בראשות הרב אריה דביר שליט”א

חיסכון פנסיוני

ניהול אישי כשר של קופות גמל וקרנות השתלמות בפיקוח מכון הכלכלה על פי ההלכה בראשות הרב אריה דביר שליט”א

דיאמונד בית השקעות בע"מ

לצפייה
צור קשר

לקביעת פגישה

    X